Algemene huurvoorwaarden Schier 7

Toepassing

 • Deze Algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de vakantiewoning ‘Schier 7’, staande en gelegen aan de Badweg 71-7 9166NG te Schiermonnikoog.
 • In deze Algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip ‘huurder’ verstaan: de persoon die met ons een overeenkomst sluit met betrekking tot huur van de vakantiewoning.
 • Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing, ongeacht verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden.
 • Van deze Algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Reservering

 • Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 21 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.
 • Nadat uw reserveringsaanvraag is gedaan, ontvangt u van ons een bevestiging/factuur en de algemene huurvoorwaarden. Wij verzoeken u deze documenten op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons mede te delen.
 • Tussen u en ons komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd. De overeenkomst betreft de verhuur van de vakantiewoning voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

Betaling

 • Wij verzoeken u om ca. 2 maal de dagprijs (€ 440,-) van de accommodatie binnen 14 dagen na de factuurdatum aan ons over te maken. Het restant dient u 1 maand voor de aankomstdatum aan ons te hebben betaald. Indien uw reservering valt binnen 1 maand voor de aankomstdatum dient u bij ontvangst van de factuur 100% van het factuurbedrag ineens aan ons overmaken.
 • De aanbetaling en/of betaling dient u over te maken naar de IBAN: NL28INGB0795036639 t.n.v. A. Visscher onder vermelding van het factuurnummer.
 • Met het voldoen van (een deel van)de huursom bevestigt u de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode.
 • Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

Ontvangst sleutel

 • De huurder krijgt, ruim voor de aankomstdatum, per mail of sms en na betaling van het volledige factuurbedrag, de beschikking over de code van een sleutelkluis waarin de huissleutel is opgeborgen. Deze code mag niet worden overgedragen. De huurder is nimmer gerechtigd de sleutel onder zich te houden of te dupliceren om welke reden dan ook. Mocht de huurder dat toch doen dan is de huurder een boete verschuldigd van € 500, onverminderd de werkelijke kosten. De sleutel van het vakantiehuis wordt door ons in bruikleen aan de huurder ter beschikking gesteld. De sleutel blijft eigendom van ons. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel is de huurder een bedrag verschuldigd van € 100.
 • Alle kosten die ontstaan doordat u de woning niet op tijd oplevert, worden op u verhaald. Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan op uw kosten.

Annulering

Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per post of per mail) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • Bij een annulering van 6 weken of minder voor aanvang van de gehuurde periode wordt 50% van de totale huursom in rekening gebracht.
 • Wanneer het ons lukt om voor die periode alsnog het huis te verhuren, dan berekenen wij € 100,- reserveringskosten.

Verblijf in het vakantiehuis

 • Weekend: vrijdag vanaf 16.00 uur tot maandag 10.00 uur
 • Midweek: maandag vanaf 16.00 uur tot vrijdag 10.00 uur
 • Week: vrijdag tot vrijdag of maandag tot maandag

Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 16:00 uur gebruik maken van het vakantiehuis. Op de dag van vertrek dient u het huis om 10:00 uur te hebben verlaten.

 • Het vakantiehuis is rookvrij. Buiten op het terras mag wel gerookt worden.
 • Buiten mag geen open vuur worden toegepast.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • De huursom is inclusief bed-, bad- en keukenlinnen en exclusief servicekosten (€ 98,-).
 • Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden.
 • Verblijf van meer personen in de vakantiewoning dan op de reservering overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximum van 6 personenis nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van huurgelden.
 • Het verplaatsen van meubilair, evenals geluid- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de binnen inventaris -behalve natuurlijk serviesgoed, glazen en bestek voor uw maaltijd buiten- is uitdrukkelijk niet toegestaan.

Aansprakelijkheid/ klachten/ schade

 • De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in het gehuurdevakantiehuis volledig aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Wij raden u dan ook aan bij aankomst het vakantiehuis en de inventaris goed te inspecteren op gebreken en tekortkomingen. Indien u schade of gebreken constateert, meldt u dit dan direct bij ons.
 • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zakendan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in de vakantiewoning. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de toegangs- en hoofdwegen e.d. in de omgeving van het gehuurde vakantiehuis. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van internet.
 • De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructies zoveel mogelijk op te volgen. Eventueel door huurder in dit verband gemaakte kosten zullen door ons tegen overlegging van gespecificeerde rekeningen aan huurder worden terugbetaald.

Vertrek en eindschoonmaak

Wij verzoeken u het huis bezemschoon achter te laten, alle deuren af te sluiten en de sleutel op te bergen in het sleutelkluisje (en de code te wijzigen, zodat deze niet zichtbaar is voor anderen).

Onder ‘bezemschoon’ wordt verstaan:

 • Het huis is opgeruimd, geveegd en gezogen achtergelaten.
 • Alle spullen, ook buiten, staan op de oorspronkelijke plaats zoals aangetroffen bij aankomst.
 • Alles is schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kasten geplaatst.
 • De houtkachel is leeg en schoon.
 • Glas is naar de glasbak gebracht (Badweg, ter hoogte van het Karrepad).
 • Gehuurde fietsen, fietsstoeltjes en -karren zijn teruggebracht.
 • Afgeleverde fietsen voor het huis plaatsen (de fietssleutels kunnen er in blijven zitten!).
 • Dekbedovertrekken en linnengoed ligt opgevouwen in de bijkeuken beneden (de moltons blijven op matrassen, evenals de witte beschermhoezen om de kussens).
 • (Af)wasmachine en koelkast zijn schoon en leeg achtergelaten.
 • Er zijn geen etenswaren in de kasten en koelkast (meenemen of weggooien!).
 • Tuinkussens staan binnen in de bijkeuken.
 • Alle lichten en apparaten zijn uit.
 • Alle prullenbakken boven én beneden zijn geleegd. Het vuilnisdient te zijn gedeponeerd in de daarvoor bestemde faciliteit aan de Badweg.
 • Alle deuren zijn afgesloten en de sleutel zit in de kluis.
 • Eventueel breukwerk en/of schade direct melden bij de verhuurder. Op deze manier hopen wij de volgende gasten ook weer zorgeloos te verwelkomen.

  Toepasselijk recht

  Op al deze voorwaarden en op bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

  Contact met de eigenaar

  Pien Visscher-Verpaalen
  T: (+31) 653 657 331
  E: pienverpaalen@gmail.com

  Download (pdf)
  Algemene huurvoorwaarden